GEREDE KÜLTÜR KALKINMA DAYANIŞMA VAKFI (GERKAV) TÜZÜĞÜ

 
BÖLÜM I - KURULUŞ, AMAÇ VE GENEL ESASLAR
MADDE 1.VAKFIN ADI 
      
‘‘Gerede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’’ olup kısa adı GERKAV’ dır.
MADDE 2-VAKFIN MERKEZİ:
     Vakfın Merkezi Ankara’dadır. Vakfın adresi: Hacı Bayram Mahallesi Güvercin Sokak No:31    Ulus / Ankara’dır. Gerektiğinde vakfın adresi Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.                                                        
MADDE 3. VAKFIN TÜZEL KİŞİLİĞİ 
       Vakıf, Türk Medeni Kanunun 903 sayılı kanınla değişik 73 ve müteakip maddeleri gereğince bu vakıf senedi sonunda isimleri bulunan kişilerce kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimi altında tüzel kişiliği olan bir kurumdur.
MADDE 4. VAKFIN AMACI
 
Vakfın amacı Gerede ilçesinin ekonomik, Kültürel ve sosyal yönden kalkınmasını ve Geredeli hemşeriler arasında her türlü dayanışmayı sağlamaktır.  Bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a)Gerede ilçesinin tarihi, kültürel, tabii güzellikler, turizm ve diğer yönleriyle tanıtılması konusunda çalışmalar yapmak,
b)Yörenin kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetlere destek sağlamak
c)Geredeli gençlerin toplum ve ülkeye yararlı bir kişi olarak yetişmesi için eğitim ve öğretiminde gerekli maddi ve manevi yardımda bulunmak
d)Hemşeriler arasında saygınlık, dostluk ve iyi ilişkileri geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek,
e)Geredeliler arasında çeşitli yönlerden muhtaç durumda bulunanlara tabii afetlere maruz kalanlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
MADDE 5.GERÇEKLEŞTİRECEĞİ FAALİYETLER
      Vakıf, iş bu vakıf senedinin 4.maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için
a) Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile şubeler açabilir, tesis v e işletmeler kurabilir, işletebilir.
b)Her türlü sözleşme ve hukuki tasarrufları yapar
c) Borç alıp verebilir
d)Gerekli yasal izinler alınmak şartı ile taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve bunlar üzerinde her türlü hakları kurar veya kaldırır.
e)Her türlü inşaat yapar.
f) Bağış ve yardımlar alır.
g) Her türlü kıymetli evrak, alacak ve hakları iktisap edebilir, satabilir, rehnedebilir.
h)Gerede ilçesinin maddi ve manevi her türlü gelişmesini sağlamaya yönelik her türlü etütleri yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleşmesi için çalışmaları ikmal eder, resmi ve özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar.

 BÖLÜMII. MALVARLIĞI, GELİRLER VE MALİHÜKÜMLER

MADDE 6. VAKFIN MAL VARLIĞI
 
a) İş bu vakfın senedinin imza tarihinde kurucu üyeler tarafından sağlanan 50 000 000 TL (Elli milyon TL)ile,
b) Gerçek ve tüzel kişilerden kuruluşta verecekleri kıymetlerden teşekkül eder.
 
MADDE 7. VAKFIN GELİR KAYNAKLARI
      Vakfın belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için gelir kaynakları şunlardır;
a)  Her çeşit bağışlar, yardımlar, vasiyetler ve vakfedilen mallar,
b) Çeşitli sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
c)  Vakfın gayrimenkul ve kira gelirleri
d) Vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği işletmeler ile vakfın malvarlığının işletilmesinden elde edilen gelirler.
 
MADDE 8. MALİ UYGULAMA
 
      Vakfın hiçbir şekilde kâr amacı olmayıp, vakıf idare organı elde ettiği gelirlerini yönetim ve idame masraflarına veya ihtiyata tahsise yetkilidir. Ancak bu harcamalar vakıf gelirlerinin üçte birini geçemez.

      Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde sınırlanan yönetim, idame masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

MADDE 9- MALİ DÖNEM, DEFTERLER VE VAKIF MUHASEBESİ:
Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Vakfın muhasebesi 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır, kayıt ve defterleri tutulur.
 
MADDE 10- ÜCRETLER VE HUZUR HAKKI:
a)Vakfın Kamu Görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları  Kurucular Kurulunca tespit edilir. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Vakıf ile ilgili yapacakları her türlü seyahat vb. masrafların ödeme şekli de yine Kurucular Kurulunca tespit olunur.
b)Vakıf Müdürü ve Vakıfta çalışan personelin ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
 
BÖLÜM III. YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ
 
MADDE 11 - VAKFIN ORGANLARI:
       Vakıf, aşağıdaki organlardan oluşur.
       A.    Kurucular Kurulu
       B.    Yönetim Kurulu
       C.    Denetim Kurulu

MADDE 12- KURUCULAR KURULU:
 
a) Kurulun Yapısı: Vakfın kurucusu olan gerçek kişiler ve kuruluş statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişiler Kurucular Kurulunun tabii üyeleridir.     Tüzel kişiler yetkili organlarınca seçilmiş temsilcileri aracılığı ile temsil edilirler. Kurucular Kurulunda ölüm vb. herhangi bir nedenle eksilme olması halinde, Kurucular Kurulu Üyelerinin 1/6 sının teklifi ve Kurucular Kurulu kararı ile yeni üye alınabilir. Bu sayı 61 kişiyi geçemez.
b) Kurucular Kurulu Toplantısı: Kurucular Kurulu Yönetim Kurulunun daveti üzerine her yılın ilk üç ayı içinde toplanır. Toplantı için yeterli çoğunluk Kurucular Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 1/3 ünden az olamaz. İkinci toplantıda karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Toplantıya iştirak edemeyecek Üyeler, üyeler arasından birine temsil yetkisi verebilirler, ancak bir üyenin birden fazla temsil yetkisi yoktur.
c) Olağanüstü Kurul: Kurucular Kurulu Üyelerinin 1/3 nün isteği veya Yönetim Kurulu oy birliği kararı ile veya Denetim Kurulu Üyelerinin oybirliği kararı ile Kurucular Kurulu Olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıda gündem dışı görüşme yapılamaz.
d)Toplantı İlkeleri: Kurucular Kurulu toplantısının günü, saati ve yeri en az 15 gün önce Üyelere iadeli taahhütlü mektupla bildirilir ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir. Kurucular Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır,  Üyelerden bir Başkan ile bir Kâtip Üye seçilerek gündem görüşülür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Vakıf senedini değiştirmek için Kurucular Kurulu üye sayısının 2/3 ünün kararı şarttır.
 
MADDE 13- KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek
b) Vakıf bütçesi ile önceki dönem gelir ve gider hesaplarını inceleyip onaylamak.
c) Yönetim Kurulu çalışma raporunu, Denetim Kıırulu raporunu inceleyip müzakere etmek,
Yönetim Kurulu'nca sonuçlandırılamayan hususları karara bağlamak.
d)Vakfa ait taşınır veya taşınmaz malların satışına veya terkinine karar vermek.
e)Vakıf senedinde değişiklik yapmak.
f)Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Kurucu ve Onur Üyeleri hakkında karar almak
g)Yönetim Kurulunun teklifi üzerine şubeler, temsilcilikler, bürolar ile çalışma kolları açmak ve kapatmak.
h)Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak yönetmelikleri görüşmek ve onaylamak.
 
MADDE 14- ONUR KURULU:
a)      Maddi ve manevi yardım ve çalışmaları ile vakfı destekleyen gerçek ve tüzel kişiler,
b) Geredeli milletvekilleri, kamu ve özel kuruluşların üst düzey yöneticileri ile Gerede Kaymakamı ve Belediye Başkanı vakfın onur üyeleridir.
    
b)      Onur Kurulu, vakfın gayesinin tahakkuku yolunda, Yönetim Kurulunun veya Onur Kurulunun talep edeceği hususlarda tavsiye ve tekliflerini bildirir, yıllık faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapar ve vakfın yönlendirilmesinde görüşlerini bildirir.

MADDE 15-YÖNETİM KURULU:
a) Kurulun yapısı: Kurucular Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından gizli oyla seçilen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. İlk seçilen Kurulun çalışma süresi üç yıl olup, bu üyeler tekrar seçilebilirler. Kurulu takiben Kurucular Kurulunca seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinde Kuruculuk şartı aranmaz ve görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine sıra ile yedek üyeler getirilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip Üye seçer.
 
b)Kurulun Toplantı ilkeleri: Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Gündemin tespiti ve çağrı başkan tarafından yapılır. Toplantıda en az 4 üyenin bulunması şarttır. Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üye müstafi sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
 
MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu Vakfın en yüksek icra organı olup;
a) Yasa, tüzük, yönetmelikler ve Kurucular Kurulunca verilmiş olan görevleri yapmak.
b) Vakıf amacının gerçekleşmesi için gerekli kararları almak.
c) Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
d) Vakıfta çalışacak personelin statülerini tayin ve tespit etmek, atamalar yapmak
.
e) Her türlü menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul etmek, diğer suretlerle iktisap etmek.
 f) Vakfın menkul ve gayrimenkulleri üzerinde amaca uygun şekilde tasarruflarda bulunmak, kiraya vermek, rehnetmek, vakıf senedine uygun şartlarla satmak.
g) Bütçeyi hazırlamak.
h) Vakıf amaçlarının tahakkuku için,  gerekli tesisleri kurmak ve işletmek.
i)  Gerçek ve tüzel kişiler nezdinde ve resmi mercilerde vakfı temsil etmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkan ve Üyelerden birine veya üçüncü kişilere devretmek.
k) Şube, temsilcilik, açma veya kapatma ile ilgili olarak Kurucular Kuruluna teklifte bulunmak.
 l) Onur Üyeliğine alınacak kişilerle ilgili olarak, Kurucular Kuruluna tekliflerde bulunmak.
m) En az üçer kişilik icra komiteleri kurarak, gerekli gördüğü ihtisas dalları ve konularında inceleme ve araştırmalar yaptırmak.
n) İlçemizin tarihini, kültürel mirasını, örf ve adetlerimizi tanıtmak, bu konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yayımlamakla görevli 3 asil, 3 yedek üye seçerek Yayın Gurubunu oluşturmak. Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Yardımcısı Gurubun tabii üyesidir.
 
MADDE 17 – DENETİM KURULU
        Kurulun yapısı ve çalışma süresi: Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından iki yıl için seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi içerisinden bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir Raportör seçer.
 
MADDE18. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
a)    5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Vakıflar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre defterler ve resmi belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri raporları Yönetim Kuruluna tevdi etmek.
b)    Her yıl gelir ve gider hesapları ve faaliyetler hakkında inceleme sonucu düzenleyecekleri raporları Kurucular Kuruluna sunmak,
c)    Yıllık bütçe tasarısı hakkında görüşleri ve gelecek yılların faaliyetleri ile ilgili önerileri, plan ve programlarını Kurucular Kuruluna sunmak.
d)   Lüzum görmeleri halinde Kurucular Kurulunu olağanüstü toplantıya davet etmek.

MADDE 19-VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ:
Vakfa ait çeşitli faaliyetlerin gerektirdiği hizmetleri ve Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yapmak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf Müdürü tayin edilir. Lüzumu halinde Vakıf Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf işlerini görmek üzere yeteri kadar personel Vakıf Müdürlüğünde istihdam edilebilir.
 
BÖLÜM IV. VAKIF ÜYELİĞİ
 
MADDE 20- ÜYELER:
 
    Vakıf: Kurucu ve Onur Üyeleri olmak üzere iki çeşit üyeden oluşur.

a) Kurucu Üyeler: İşbu vakıf senedinin altında imzası bulunan şahıslar vakfın kurucu üyeleridir.


b) Onur Üyeleri: İşbu vakıf senedinin 14. maddesinde (a) fıkrasında nitelikleri belirtilen şahısların talebi ve Kurucular Kurulunun kabulü ile tespit edilen şahıslar ve aynı maddenin (b) fıkrasında tadat edilen kişiler vakfın onur üyeleridir. Söz konusu Onur Kurulu Üyelerinin vakfa aidat ödemeleri ihtiyaridir.

BÖLÜM V. DİĞER HÜKÜMLER
 
MADDE 21 -YÖNETMELİKLER;
 
Vakfın gayelerinin gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetler ile görev ve sorumluluklar yönetmeliklerle belirlenir. Yönetmelikler Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Kurucular Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur.
 
MADDE 22. VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı veya Kurucular Kurulu üyelerinin 1/5 nin teklifi ile Kurucular Kurulunu teşkil eden Üyelerin 2/3 'nün bizzat iştiraki ve oyu ile Vakıf senedinde değişiklik yapılabilir.
 
 
MADDE 23- VAKFIN TASFİYESİ;
         İşbu Vakıf senedinde belirtilen gayelerin gerçekleştirilmesinin imkânsız hale gelmesi veya önlenemeyen diğer fiili sebeplerin ortaya çıkması halinde Vakıf tasfiye edilir. Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu görevini yapar. Mümkün olmadığı takdirde ilgililerden birinin müracaatı üzerine mahkemece üç kişilik Tasfiye Kurulu seçilir.
Vakfın fesih kararı Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Kurucular Kurulunun toplam üye sayısının 3/4 nün oyu ile alınabilir.
MADDE 24 TASFİYE ESASLARI
        Vakfın malları paraya çevrilip alacakları tahsil olunur. Elde edilen meblağdan vakfın bütün borçları ödendikten sonra, artan meblağ aynı amaçla kurulmuş bulunan başka bir vakfa devredilir. Böyle bir vakıf yoksa Medeni Kanunun ilgili Tüzük hükümlerine göre işlem yapılır. Tasfiye Kurulu neticeyi mahkeme ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirir.
MADDE 25 YÜRÜRLÜK
         Bu vakıf senedi hükümleri, Vakfın mahkeme siciline tescilini takibinden itibaren yürürlüğe girer.
BÖLÜM VI KURUCULAR
MADDE 26 VAKFIN KURUCULARI
           Vakfın 61 kişi olan kurucularının adı soyadı, ve adresleri ekli listede soyadı alfabetik sıraya göre gösterilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1: Vakıf senedinin tescili ve Vakıf kuruluşunun gerektirdiği tüm işlemleri ilgili kuruluşlar nezdinde münferiden veya müştereken yapma ve yürütmeye Fevzi KUTAY ve Nusret DEĞİRMENCİOĞLU yetkilidir.
 
 
 
NOT :  İş bu Tüzük Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/210 Esas ve 2014/605 sayılı kararı ile       değiştirilmiş ve 16.12.2014 tarihinde kesinleşmiştir.